Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty
złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą
"Organizacja kolomii profilaktyczno-wypoczynkowej dla dzieci i
młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze".
12.06.2017 więcej
Informacja Starosty Krośnieńskiego
Starosta Krośnieński informuje, że Powiat Krośnieński w 2017
r. będzie kontynuował realizację rozpoczętego z dniem 1
stycznia 2016 r. zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej polegającegp na udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia
2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
22.12.2016 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację
zlecenia pn. "Wycinka wraz ze zrywką drzew rosnących na
części działki leśnej nr ewid. 510 w Żarnowcu".
24.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu
Ogłoszenie o naborze na partnera do wspólnej realizacji
projektu w ramach Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy
społecznej, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
23.02.2016 więcej
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 6, 10
listopada 2015 r.
23.02.2016 więcej
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 21, 24
kwietnia 2015 r.
23.02.2016 więcej
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8, 13
stycznia 2015 r.
23.02.2016 więcej
Informacja
Informacja o wyniku postępowania wyłaniającego wykonawcę
zadania pn. "Usługowe prowadzenie audytu w Urzędzie Gminy w
Jedliczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlicze".
05.02.2016 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w
punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
14.12.2015 więcej
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zbiornika na paliwo
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zbiornika na paliwo o
pojemności 5 000 litrów.
07.07.2015 więcej
12