Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej powołanej do zaopiniowania oferty: Wsparcie
realizacji Festiwalu w Żarnowcu - obsługa techniczna scen,
światła i dźwięku
09.08.2017 więcej
Informacja dot. protestu społecznego
Informacja dot. protestu społecznego pod budynkiem GOK w
Jedliczu dniu 11.08.2017 r. przed rozprawą administracyjną.
09.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie: Wsparcie realizacji
Festiwalu w Żarnowcu - obsługa techniczna scen, światła i
dźwięku
08.08.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty
złożonej na realizacje zadania publicznego pod nazwą
"Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej".
05.07.2017 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r.
klub LKS "Victoria" Dobieszyn złożył ofertę na realizację
zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja Biegu Szlakiem Marii
Konopnickiej"
04.07.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty
złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą
"Organizacja kolomii profilaktyczno-wypoczynkowej dla dzieci i
młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze".
12.06.2017 więcej
Informacja Starosty Krośnieńskiego
Starosta Krośnieński informuje, że Powiat Krośnieński w 2017
r. będzie kontynuował realizację rozpoczętego z dniem 1
stycznia 2016 r. zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej polegającegp na udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia
2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
22.12.2016 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację
zlecenia pn. "Wycinka wraz ze zrywką drzew rosnących na
części działki leśnej nr ewid. 510 w Żarnowcu".
24.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu
Ogłoszenie o naborze na partnera do wspólnej realizacji
projektu w ramach Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy
społecznej, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
23.02.2016 więcej
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 6, 10
listopada 2015 r.
23.02.2016 więcej
12