Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące wydanej 19
kwietnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia pn."Restauracja Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu"
21.04.2017 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w latach 2016-2018 na
gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form
własności na terenie Gminy Jedlicze będą prowadzone prace
obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: "Monitoring
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk
przyrodniczych 2016-2018".
13.04.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa odcinka rurociągu
ropy na kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka -
złoże Potok"
11.04.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie dotyczące decyzji Marszałka Województwa
Podkarpackiego, znak OS-I.7222.4.9.2016.RD, zmieniającej decyzje
Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2006 r. znak:
ŚR.IV-6618-23/1/06, w której udzielono dla Raf-Ekologia Sp. z
o.o. ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, regon 370484149, NIP
6842198750 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne.
13.02.2017 więcej
Obwieszczenie dla przeds. Budowa połączenia ciagów pieszych przy DK 28
Obwieszczenie dla przeds. Budowa połączenia ciagów pieszych
przy DK 28 w Krośnie
02.02.2017 więcej
Obwieszczenie
Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla aktualizacji projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne".
02.02.2017 więcej
Obwieszczenie
Burmistrz Gminy Jedlicze podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 11 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu."
11.01.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2016 r.,
znak: ŚR.IV-6618-23/1/06.
15.12.2016 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul.
Klonowej w Krośnie". WOOŚ.4200.14.2013.AH.61
14.12.2016 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa
ul. Klonowej w Krośnie". WOOŚ.4200.14.2013.AH.60
14.12.2016 więcej