Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące wniosku Stowarzyszenia Ekologiczna
Moderówka
27.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze-Szebnie"
27.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zmiany koncesji nr
54/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu
ziemnego za złoża "Potok"
25.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowwiska w
Rzeszowie o wszczęciu dnia 16 maja 2017 r. postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn." "Budowa
łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie"
24.05.2017 więcej
Zawiadomienie
Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia, że zostało wszczęte z
urzędu postępowanie administracyjne w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w
obrębie Potok, w jednostce ewidencyjnej Jedlicze
09.05.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej
jako strony narażenia do postępowania transgranicznego
05.05.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące wydanej 19
kwietnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia pn."Restauracja Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu"
21.04.2017 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w latach 2016-2018 na
gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form
własności na terenie Gminy Jedlicze będą prowadzone prace
obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: "Monitoring
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk
przyrodniczych 2016-2018".
13.04.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa odcinka rurociągu
ropy na kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka -
złoże Potok"
11.04.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie dotyczące decyzji Marszałka Województwa
Podkarpackiego, znak OS-I.7222.4.9.2016.RD, zmieniającej decyzje
Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2006 r. znak:
ŚR.IV-6618-23/1/06, w której udzielono dla Raf-Ekologia Sp. z
o.o. ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, regon 370484149, NIP
6842198750 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne.
13.02.2017 więcej